ไม่มีใบขับขี่,ใบขับขี่ 2 ปี เมาแล้วขับได้เท่าไร

ไม่มีใบขับขี่,ใบขับขี่ 2 ปี เมาแล้วขับได้เท่าไร

หลายคนคงเคยสงสัยว่า หากเราไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่แล้ว แต่ใบขับขี่นั้น เป็นใบขับขี่ชั่วคราว หรือใบขับขี่ 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หากดื่มสุราและ ถูกจับเป่าแอลกอฮอล์นั้น เราจะมีระดับแอลกอฮอล์ ได้เท่าไร จึงจะไม่ถูกตำรวจจับ

ซึ่งถ้าตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 142 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เว้นแต่ผู้ขับขี่ในกรณี ดังต่อไปนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(ก) ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(ข) ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ค) ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สําหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้
(ง) ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ซึ่งจากข้อดังกล่าวนั้นจะเห็นว่า ผู้ที่ได้รับใบขับขี่ชั่วคราว( 2 ปี) หรือ อายุ ไม่ถึง 20 ปี หรือไม่มีใบขับขี่ นั้น จะสามารถมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายได้เพียง 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากชนิดที่ว่า กินเบียร์ไปแก้วเดียว ก็แทบจะเกินแล้ว

ซึ่งสำหรับใครที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ก็แนะนำว่า ควรใช้ความระมัดระวังในการดื่มสุราให้พอสมควรครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วแอดก็ไม่แนะนำให้ทำการขับขี่รถขณะเมาสุรา เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเอง และผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกันครับ และอาจถูกจับกุม ดำเนินคดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปด้วยครับ

Author Image
bikerthink