ดาวน์โหลดเอกสาร โอนลอยรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร โอนลอยรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการโอนลอยนั้น คือการที่เราซื้อขายรถมือสอง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายใดฝ่านหนึ่ง ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ชื่อเจ้าของรถ ที่สำนักงานขนส่งเอง เพื่อความสะดวกที่จะต้องไม่ไปดำเนินการทั้งสองฝ่าย เช่น เมื่อเราซื้อรถกับเต้นรถมือสอง เต้นรถมักจะเป็นผู้ไปดำเนินการโอนรถให้เรา โดยให้เราเซ็นเอกสารการโอนลอยเอาไว้

ซึ่งการโอนลอยรถนั้น มีเอกสารที่จะต้องเตรียมดังนี้

1.เล่มทะเบียนรถตัวจริง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

3.สำเนาทะเบียนบ้่าน ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

4.แบบคำขอโอนและรับโอนจากกรมการขนส่งทางบก

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF >> https://drive.google.com/file/d/1jMhYqZN7EUlNhd4-_pV5QscHT5HTFXKh/view?usp=sharing

5.หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF >> https://drive.google.com/file/d/1xKVECoL8mK7alzNKJzCwO7EeOAaudxC4/view?usp=sharing

6.สัญญาซื้อขาย กรณีเป็นการซื้อขายรถมือสอง

ดาวน์โหลด สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ >>https://docs.google.com/document/d/1SeCJWZZXrgQGGd2SXH0QxFx8EgNRbV95/edit?usp=sharing&ouid=105879318356611206065&rtpof=true&sd=true

ดาวน์โหลด สัญญาซื้อขายรถยนต์ >> https://docs.google.com/document/d/1UDHCHAmPEH-yMD2-HGU1Qx66EG93psEt/edit?usp=sharing&ouid=105879318356611206065&rtpof=true&sd=true

ดาวน์โหลด สัญญาซื้อขายทั่วไป>> https://docs.google.com/document/d/1kiJ1iwggJG34lb6uZbbqyww7uvhS-znh/edit?usp=sharing&ouid=105879318356611206065&rtpof=true&sd=true

สำหรับการโอนลอยนั้น ชื่อในกรรมสิทธิ์นั้นจะยังไม่เปลี่ยนไปยังเจ้าของคนใหม่ จนกว่าจะได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานขนส่ง ซึ่งถ้าหากผู้ซื้อได้รับรถไปแล้ว ได้นำไปกระทำความผิด จะทำให้เจ้าของรถคนเก่านั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ เนื่องจากยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถคันนั้นอยู่ แอดจึงแนะนำว่า เมื่อได้มีการส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวแล้ว เจ้าของรถสามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานทีตำรวจ เพื่อความสบายใจไว้อีกด้วย

Author Image
bikerthink