สรุป กฎหมายความเร็วฉบับใหม่ พ.ย.64

สรุป กฎหมายความเร็วฉบับใหม่ พ.ย.64

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่กฎกระทรวงฉบับใหม่ เรื่องกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นั้น จะแบ่งลักษณะความเร็วแต่ละประเภทออกเป็น 2 แบบคือ ความเร็วสำหรับเขตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง และ ความเร็วของรถ นอกเขตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง

สำหรับความเร็วในเขตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง นั้นกำหนดให้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ รถบิ๊กไบค์(400 ซีซี ขึ้นไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงซึ่งเท่ากับรถยนต์

สำหรับความเร็วนอกเขตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง นั้นกำหนดให้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ รถบิ๊กไบค์(400 ซีซี ขึ้นไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเท่ากับรถยนต์

และในอีกกรณีก็คือ ความเร็วนอกเขตชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีช่องทางเดินรถ ในทิศเดียวกัน สองช่องขึ้นไป หรือ ถนนสี่เลน นั้นกำหนดให้รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ รถบิ๊กไบค์(400 ซีซี ขึ้นไป) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเท่ากับรถยนต์

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความเร็วของรถขณะทำการวิ่งในช่องทางคู่ขนาน ขณะขึ้นสะพานหรือลอดอุโมงค์(สำหรับรถบรรทุก,รถใหญ่) และสำหรับทางพิเศษ(ทางด่วน) ที่อยู่บนพื้นดินนั้นให้รถยนต์ใช้ความเร็ว 90-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยสามารถอ่านกฎหมายฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/077/T_0001.PDF

Author Image
bikerthink