อัพเดทหลักเกณฑ์ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ 2564

อัพเดทหลักเกณฑ์ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ 2564

หลังจากที่ก่อนหน้ากรมขนส่งได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563” โดยได้มีการระบุถึง ใบขับขี่จักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 400CC ขึ้นไป หรือที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ หรือมีกำลัง 47 แรงม้าขึ้นไป หรือที่เรียกว่า “บิ๊กไบค์ (Big Bike)” เอาไว้นั้น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทางการขนส่งทางบ ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดเกณฑ์การอบรม และทดสอบใบขับขี่รถจักรยายนต์บิ๊กไบค์ ไว้ว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อท้วงติงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว และเป็นผู้ครอบครองรถบิ๊กไบค์ตามทะเบียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถมายื่นขอใบขับขี่ได้ โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติ สำหรับใครที่เช่าซื้อรถผ่านไฟแนนซ์นั้น ผู้เช่าซื้อจะมีชื่อเป็นผู้ครอบครองตามทะเบียนอยู่แล้ว

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติ กรณีนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งซื้อรถไม่เกินสองปี หรือซื้อในชื่อผู้อื่น

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย ผู้ยื่นขอจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีบริบูรณ์ จึงจะยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ และ จะต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติ

โดยหลักเกณฑ์นี้เป็นเพียงการกำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งต้องรอทางกรมขนส่งทางบกประกาศอีกครั้ง และยังไม่ได้มีการระบุถึง วิธีในการสอบภาคปฎิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไป

Author Image
bikerthink